O projekcie

Projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2015 r., nr POWR.01.02.02-12-0125/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość Projektu: 2 000 075,40 zł

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2017 r.

Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski, powiat bocheński i powiat dąbrowski.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu bocheńskiego lub powiatu dąbrowskiego,
  • w wieku od 15 do 29 lat.

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Krakowska 13
33-100 Tarnów
Tel. 14 656 28 00 wew. 20
14 655 69 85  wew. 19

 

1287061 27729222

dolek